Ιωάννα Καλαντζάκου

Το έργο μας έως τώρα

Το έργο μας έως τώρα
H σταθερή πορεία…

 • Εκσυγχρονισμός Δ.Σ.Α:  Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας Συλλόγου, ενημέρωση με sms για την έκδοση αποφάσεων, ηλεκτρονική ανάρτηση των εκθεμάτων των Δικαστηρίων, χορήγηση ψηφιακών υπογραφών, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική έκδοση των γραμματίων, αποϋλοποίηση των ενσήμων και ενσωμάτωσή τους στα γραμμάτια, δωρεάν επαγγελματικές ιστοσελίδες για όλα τα μέλη μας.
 • Εξασφάλιση των γραμματίων αναφοράς ως minimum διασφάλιση της αμοιβής του δικηγόρου και διασφάλιση πόρων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
 • Νέος Κώδικας Δικηγόρων: Βελτίωση πολλών διατάξεων από το προiσχύσαν Π.Δ 3026/1954 (εξετάσεις ασκουμένων,  αναμόρφωση πειθαρχικών συμβουλίων, διατήρηση και επέκταση γραμματίου αναφοράς στο σύνολο των διαδικασιών κ.λ.π.).
 • Μη μετακύλιση πολλών διαδικασιών στην αρμοδιότητα των Συμβολαιογράφων (συναινετικά διαζύγια, προσημειώσεις, κ.λ.π.).
 • Δημιουργία κέντρου επιμόρφωσης και πιστοποίησης Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» προς ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.
 • Δημιουργία και λειτουργία ιατρείου στην Ευελπίδων.
 • Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων με συνεχή οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων.
 • Κατοχύρωση αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων στον Ιδιωτικό τομέα και προσφυγές στα Δικαστήρια για τη μη επέκταση του Φ.Π.Α. στους έμμισθους Δικηγόρους.
 • Συνεργασία εποικοδομητική με την ΕΑΝΔΑ για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους ασκούμενους και τους νέους Δικηγόρους.
 • Ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Δ.Σ.Α. διά της στενής συνεργασίας με το C.C.B.E. (Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης).
 • Συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές .
 • Μαχητική παρουσία για κάθε πρόβλημα στον χώρο και στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης .
 • Νομοθετικές παρεμβάσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις.